Voor het welzijn van uw werknemers

Geen opdrachtgever is hetzelfde en ik werk steeds met andere beginsituaties, omstandigheden, wensen en doelstellingen. De informatie over mijn diensten is daarom slechts algemene en summiere informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van mijn diensten en wat bedrijfsfysiotherapie inhoudt. Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft of meer informatie wenst.

Naar contact
werkplek

Werplekonderzoek en -adviezen

Een bezoek aan een werkplek tijdens de werkzaamheden, inclusief een gesprek met de medewerker, leidt tot een aantal adviezen over werkplekinrichting, hulpmiddelen, werkorganisatie en werkwijze.

Fysieke problemen bij het werk zijn altijd het gevolg van een combinatie van de inrichting en de wijze van gebruik van de werkplek. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals de organisatie van het werk, werktijden, pauzes en werkdruk.

In mondelinge en schriftelijke adviezen aan de werknemer en werkgever worden alle aspecten belicht en worden suggesties gedaan ter verbetering. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale arbeidsomstandigheden van werkgever en werknemer wordt hierbij benadrukt.

spreekuur

Spreekuur bedrijfsfysiotherapie

Als een medewerker (beginnende) fysieke klachten heeft of weer is teruggekeerd op de werkvloer na een periode van verzuim, is het zinvol samen met de medewerker te kijken naar een optimale uitvoering van de werkzaamheden.


Welke handelingen leveren problemen op en welke verbeteringen of aanpassingen zijn mogelijk? Hoe wordt herstel bevorderd, welke maatregelen kunnen medewerker en werkgever nemen om de arbeidsparticipatie te bevorderen?


Het meeste effect wordt bereikt door een combinatie van meekijken bij het werk en een gesprek. De bevindingen, tips en adviezen worden besproken en op schrift gesteld, zodat de medewerker en leidinggevende samen kunnen werken aan de opvolging hiervan.


Het spreekuur is ook een goede manier om extra aandacht te schenken aan zwangere medewerkers. Deze worden ondersteund om – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – werkzaamheden tot aan hun verlof zonder te grote fysieke problemen vol te houden.

trainingen

Trainingen

Trainingen in verband met fysieke belasting zijn bij uitstek het gebied van de bedrijfsfysiotherapeut. In de trainingen wordt ingegaan op de wetgeving (gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer) en de achtergronden van fysieke belastbaarheid en belasting.

De inhoud van de training wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld aan de hand van het uitgangsniveau van de medewerkers.

De interactieve training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de praktijksituatie op de werkvloer. Dus geen theoretisch verhaal over de enige juiste manier van tillen, maar samen zoeken naar praktische, werkbare oplossingen om fysieke belasting terug te dringen.

De trainingen worden gegeven aan medewerkers in intra- en extramurale zorg, de medewerkers van ondersteunende diensten van zorgorganisaties, aan medewerkers van de kinderopvang en aan medewerkers uit andere branches.

Om de kennis, vaardigheden en het beleid te waarborgen is het verstandig om ergocoaches in te schakelen. Ook daar kan een training voor worden samengesteld.

bedrijfsfysiotherapie

Wat is bedrijfsfysiotherapie?

“De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten van de NVBF (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten) werken aan gerichte oplossingen voor individu en organisatie in een optimaal samenspel met werkgever en werknemer. Vanuit specialistische kennis, die zich richt op het creëren van een gezonde werkomgeving en het verminderen van ziekteverzuim, zijn bedrijfs- en

arbeidsfysiotherapeuten actief in de bouw, de detailhandel, de zorg en in kantoor- en productieomgevingen.

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers, maar ook met Arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. De bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en
ondersteunen waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.

Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan een gezonde werkomgeving."

Als uit een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)* knelpunten naar voren komen op het gebied van fysieke belasting is nader onderzoek nodig. De bedrijfsfysiotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen, niet alleen op individueel niveau, maar ook organisatie- of afdelingsbreed.

Dit gaat volgens de methodiek bedrijfsfysiotherapie die bestaat uit: oriëntatie, onderzoek, advisering en begeleiding.

Activiteiten zijn: werkplekonderzoek, vragenlijsten, metingen, rapportage, een plan van aanpak (met adviezen op het niveau van de organisatie, de afdeling en de
individuele medewerkers), trainingen en dergelijke.

U leest alle informatie over het beroep bedrijfsfysiotherapie in de folder van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten.

* Een bedrijfsfysiotherapeut kan ook ondersteuning bieden
bij het uitvoeren van een RI&E (verplicht voor alle organisaties en werkgevers), vooral in die situaties waar fysieke belasting een belangrijk onderwerp is.

logo NVBA
Icoontjes

Nieuwe training! Comfort en gemak bij kleden en transfers

Als een medewerker (beginnende) fysieke klachten heeft of weer is teruggekeerd op de werkvloer na een periode van verzuim, is het zinvol samen met de medewerker te kijken naar een optimale uitvoering van de werkzaamheden.

Welke handelingen leveren problemen op en welke verbeteringen of aanpassingen zijn mogelijk? Hoe wordt herstel bevorderd, welke maatregelen kunnen medewerker en werkgever nemen om de arbeidsparticipatie te bevorderen?

Het meeste effect wordt bereikt door een combinatie van meekijken bij het werk en een gesprek. De bevindingen, tips en adviezen worden besproken en op schrift gesteld, zodat de medewerker en leidinggevende samen kunnen werken aan de opvolging hiervan.

Het spreekuur is ook een goede manier om extra aandacht te schenken aan zwangere medewerkers. Deze worden ondersteund om – bijzondere omstandigheden uitgezonderd – werkzaamheden tot aan hun verlof zonder te grote fysieke problemen vol te houden.


Meer informatie
Toetsenbord

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over mijn diensten of trainingen die ik geef? Neem dan contact met mij op via e-mail of vul het contactformulier in. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naar contact